Sunday, June 29, 2008

അവര്‍ പഠിക്കട്ടെ!അവര്‍ പഠിക്കട്ടെ!
ചിന്തിക്കുവാന്‍, സംശയങ്ങള്‍ ചോദിക്കുവാന്‍ അവര്‍ പഠിക്കട്ടെ!

വിവാദപാഠപുസ്തകം* തന്നെ പഠിക്കട്ടെ!


വിവാദമൊന്നും കാണാന്‍ എനിക്കു സാധിച്ചില്ല :(

ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം പറയുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്‍ക്ക് ഇതൊരു വിവാദ പാഠപുസ്തകമായിരിക്കും, ചിന്തിക്കുന്ന തലമുറയെ ഭയപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ പേടിയായിരിക്കും!
ഈ പുസ്തകം തന്നെ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കട്ടെ, ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുവാനും അവയ്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനും അവര്‍ പഠിക്കട്ടെ!

Sunday, June 22, 2008

ജീവിതം!


പൂ‍വിതളുകള്‍ക്ക് അപ്പുറത്ത് കൂര്‍ത്ത മുള്ളുകള്‍ നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം!

Sunday, June 08, 2008

Black Week - Kerals.com protest


Stop Plagiarism, Stop attacking bloggers!

ഒരു സഹ ബ്ലോഗറെ ഇത്തരത്തില്‍ ആക്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ എന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു.
Joining hands with injipennu against the black world of kerals.com.

Friday, June 06, 2008

Kerals.Com – Stop this!

Kerals.Com and who ever behind this Sathya/Shiva/Avinash, stop this! You have already done more than enough damage to yourself. Don’t think that other people also only have the same standard of thinking that you are having. Any one, who has observed the events so far, can clearly understand what a crooked group you are!

Your hate speech web site is victimizing one of our fellow bloggers who have stood against the day light robbery did by kerals.com. In that web site you are displaying screen shots which shows only partial information and claims that Inchipennu has made negative comments against Tamilians.


The web site now is in suspended state!

Screen shot #1 – Comments on Inchi Pennu’s blogWas the comment that you have shown in the screen shot made by Inchipennu? If you say that she has made that comment, then why are you not showing the screen shot which displays her user id?

Well the truth is that the comment you have displayed in the screen shot was made by an anonymous person. So if you show that part of the comment in the screen shot, your attempt to trigger the regional feelings will not succeed. So you have purposefully avoided that part. Mr. Shivakumar, you are misleading your own friends/well wishers in this case.

Anonymous comments can be made by any one including you Mr. Shivakumar. Based on the character you have displayed so far, any one can think that you intentionally put that comment to twist the issue to give a 'regional/cultural ‘color. We all know that can be a high possibility.

Any way, as per InchiPennu’s blog post, as and when that comment issue was mentioned to her, she promptly removed that comment and made her stand clear on that issue.

Screen shot #2 – Gmail Screen which displays a SO called abuse email from InchiPennu
(The screen shot contains objectionable content. User discretion advised)

** You have a history like this! We know you are capable enough to create spoofed emails and has shown the sample before!

** As per the screen shot email, it was send on 5th June at 4.44 PM. Inchi pennu was accusing you of threatening her; she might be thinking in lines of proceeding legally against that. Then do you think that she will send a mail like that to dilute her cause?


** Having seen the similarities of the languages used in your emails and InjiPennu’s emails, the finger is pointing at you. You are making further damage to yourself. Apart from creating fake user ids in your porn web site, you have forged emails with malicious intentions to incite regional discomfort among Indians.


Avinash,

Happy to know that you can distinguish between rumors and facts! Content theft supported by ample evidence is still rumor for you! Oh you didn’t get enough time to review that!


Sathya / Avinash
Amazingly your language looks almost same! May be you both have studied in the same school. Any way I am not reaching into any conclusions.

1.I will gave
2.
Does typed as dose


From: ** Sathya **
Date: Jun 3, 2008 1:57 PM
Subject: Re: Fwd: copying vishnu
To: Inji Pennu
Cc: avinashkottarakara, vishunambuDear Inji,Didnt felt to leave this issue as it is... I had a big conversation with him, he was not agreeing with me, however I told him about my final decission..Take our word: - You will not recive any mails or any other stuffs from Shiva Kumar or anyone from Kerals.com... If anyone
dose that, that will be his last day with us... We gave freedom to everyone.... If you recive or notice any such kind of activities, please mail me and copy Avinash and Vishnu (I check My mails once in a while)..I understand that he did hurt you on behalf of the site.. Please accept my appolgy again..Thank You for your kind understanding.. (I have copied the other 2)Sathya


Hi All,This is Avinash.. Wasn't aware of all these stuffs... Check my personal mails ironically, I might missed many mails... Sathya called me few minutes ago n went through the situation... I have his openion, not repeating it... Sorry to hear the behaviour of Shiva who been with us for many years.. Unfortunately we are unable to kick him out since he did many contribution for us, however he have been warned.. Would like to clarify one more thing that, we are not infront of the site or net all time, team members like Shiva, Ajay etc and some pals from India managing all net activities..I will be talking to them this week. We are not aware of what they dose until someone notify us... Anashwara is hosting and registering many websites,it dosent mean all websites belongs to Anashwara.. Heard some rumors about the site mazhathully.com.. Do not have enough time to go through it at this moment, so suspended it for review.. I dont really cared about it or any of our sites.. Started it many years ago just for timepass.. I will gave some one the password of Mazhthully50@yahoo.com to see how many mail recives in daily base, with poems and creations... Never even checked it for 1 or 2 years.. (Let me know who needs it)Felt interesting to see the LAT/LON post by someone.. Who ever wants to talk to me, please mail me at avinashkottarakara@yahoo.com this week, I will be checking it, will provide my cell # or office #... I am currently is San Franciso, USA, however travels a lot, will be leaving this saturday...Someone was claiming about cyber cell, please ask them for a time which I need to call them or have an appoinment to meet them.. I will be in India on September.. we have many locations in India n WW (Not for Kerals or sites, for outsourcing IT jobs from US).. Planning to start a new plant in Cochin... conversations going on with government, So finding me or Sathya is not hard as you think.. Some of the govt office's or channels have my details.. Inji Pennu, I will be with Sathya tommorow in the mornings.. We will send a qucik mail with our number.. stopping, any comments please mail me... Thank You allAvinashNB: Please leave Kiranz and Mansoor.. Do not hurt them... They have no connection with me or any other Anashwara site.. I never seen both of them, however respect them a lot... They are online frnds which called dream frnds... Mansoor used to send his creations to mazhathully50@y.com and Kiranzz, I am a fan of his songs... So please dont hurt them through any kind of words..

Hi Folks,This is Sathya from Kerals.com.. Some one invited me to this blog.. Felt interesting.. I was disappointed to see the bad service she recived from ppls like Shiva and Ajay, since i was bussy with some other stuffs, never got a chance to follow up.. May be it was a preaky day them, we are humans, everybody makes mistake... I only had inji penn's mail, had many conversations with her, I Already applogised to Inji Pennu on behalf of Kerals.com.. Please note that we are not frauds, you do not need to do much investigation to find out location or any other info... Please contact me at shukria50@yahoo.com, I will gave my cell number which we could talk... One more thing I would like to mention that, everbdy have different personality, Shiva Kumar is a hard person to deal with.. I think some of Inji Pennus mails or comments insulted him.. I have requested him to take off the site, however lets see....If time permits, I will be talking to Inji Pennu... We had many conversations going on... Besides Shiva, let me know if anyone else send these kind of uncultured mails from Kerals.com email.. I promise that, they will be punished... Again, We are not frauds.. As I mentioned to Inji Pennu, registrar info is only 50% accurate since many abusers, hackers, competitors out there.. Please mail me at shukria50@yahoo.com or support@kerals.com mentioning my name "Sathya" (Support team will forward it to me)...Someone mentioned that we didnt respond to Saji's first mail.. It was not in english, yahoo mail wont support UTF, not only that, it was in a non-active mail which is sathyaa50@yahoo.com.. Anyways Replied to him last week,, (Saji, if you read this comment, please check your mail)Time is precious, I dont recommend to waste time for these silly issue which can be resolved through straight conversations...Have a great day all... Feel free contact me if any issue or support need.. SathyaFriends and who ever still thinks there is some point with Kerals.com team, please understand there is nothing with them to save themselves. They stole the blog contents, when exposed they threatened, cyber stalked, set up hate speech web sites and painted the whole issue as a “Tamilian’ insult issue to cover up their theft and other adulterous actions.

This post is in support of Inchipennu and others who fight against the kerals.com


Key words include : plagiarism, kerals.com, copying contents, content theft, portals, classified, Malayalam, mazhathully.com, comments, spoof, hoax

Thursday, June 05, 2008

Kerals.com , Boologam (Malayalam Blogoshpere) and some issues!

For the last couple of weeks, so much is happening in the boologam (Malayalam blogoshpere) in which Kerals.com is involved. Content theft, cyber stalking, threatening, invasion into privacy, hosting hate web sites , raising the racist cards, what more.. , Kerals.com has shown their true colors. This special blog post is in support of the fellow bloggers who stand up to fight against kerals.com.

Content theft
As we all know by now, the contents from various Malayalam blogs were lifted to fill the Malayalam portal section of kerals.com. This was first reported by Saji and there are a lot of posts which clearly mentions the extend of plagiarism done by kerals.com. Another site http://www.mazhathully.com/ has lifted the photos from the photoblog of Thulasi and Kumar.( I had sent a greeting to Kumar which uses one of Kumar's photo published in his blog, he saw that and informed me that he has written to Kerals.com to remove his photos from their web site.) Kerals.com and mazhathully.com belongs to ( GoDaddy.com check) one 'Anashwara Group of Company PVT LTD' which many say is using fake addresses in US as well as in JK, India. When I checked now, http://www.mazhathully.com/ site is in a suspended state. Other sites maintianed by Anashwara groups includes
http://www.keralamatchmaker.com/
http://www.freekeralamatrimonial.com/
http://www.tamilclassified.com/
http://www.houseofcathay.com/
http://www.imagemasala.com/
http://www.imageoptika.com/
http://www.malayalampadam.com/
http://www.chithrageetham.com/
Well these sites will tell us what is 'Anshwara groups'!

Copyright violations are mentioned in this blog post.

Cyber stalking, Threatening, Invasion into privacy
Comparing with content theft, I feel that this is more serious one! Your posts are stolen and then you complain about it with the site owners, what should be the response from a responsible and a professional company set up? Threaten those who have complained? Ridicule those who have complained? Send manipulated emails to 'create a feel of your email address is hacked, we are so powerful'? Create fake ids in the name of those who have complained against them in porn web sites they own? Well all their responses clearly reveal that 'Anashwara Group' is not a professionally set up dignified company.

Hosting hate web sites
Yesterday evening, I could see a hate web site been created by one of the persons in the kerals.com team. In that he was using one of the comments in the blog post to trigger some regional support by bringing up the 'racist allegation' cards. He is asking support of all Tamilians in this issue with out actually mentioning what is the issue and misleading the public with out showing the screen shots in details. One of the screen shot shows a partial view of the comments in Inji's blog and claims that comment was by Inji. But the screen shot doesn't show the name of the person who has commented.! Well, kerals.com too provides a link to this web page along with the notice of the closure of their malayalam web site section, they still support the stealers.


From the posts available in the blogs, I understand that Saji, Peringodan, Injipennu had to face severe threats from the kerals.com team. Some bloggers like Valliyammai, Mayoora, .. others whose contents where stolen also had to face some rough treatment from kerals.com team. They apologised to Kannus. With strong protest and action from the Malayalam blog community , they were forced to close their Malayalam section after they found that the issue was getting out of their control.

Friends, we all feel blogs give us the freedom to express and speak out to the world. Along with that freedom, it also brings us some responsibilities like standing up for the freedom which blogs provide, support fellow bloggers who blogs without misusing the blogs! Let us all keep aside the minor personal differences we have on various issues and stand united in support of those who have suffered in this issue, let us stand united in support of those who are fighting for this cause!

Anchalkaran in his post mentions why we need to fight against Kerals.com even if they have closed their malayalam blogs contents section!

Followers

Blog Archive

FotoMoto

About This Blog

  © Blogger template 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP